fbpx
Navigace

Smluvní podmínkyCENA NÁJMU

Cena nájmu zahrnuje nájem lodi a jejího vybavení, pojištění lodi, služby servisního místa. Veškeré pohonné látky a přístavní poplatky jdou na účet nájemce. Jestliže se ve smlouvě vyskytnou podstatné chyby při výpočtu ceny, potom, podle platného ceníku, mají obě strany právo opravit tyto chyby bez narušení platnosti samotné smlouvy

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha musí být uhrazena nájemcem do pěti dnů od data objednání pronájmu. Částka, termín a podmínky jsou uvedeny ve smlouvě. Úhrada je možná v hotovosti nebo převodem na bankovní účet uvedený ve smlouvě, který je v EUR nebo v Kč. Použitá měna je na rozhodnutí nájemce. Částka v Kč je stanovena zprostředkovatelem dle aktuálních kurzů. Za směnu se neúčtují žádné poplatky. Doplatek musí být uhrazen do termínu, který je uveden ve smlouvě. Je povinností nájemce tento termín dodržet i bez upomínání zprostředkovatele.

Při nedodržení termínu doplatku je zprostředkovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to zcela bez náhrady, což nájemci ohlásí doporučeným dopisem. Převodní bankovní poplatky jdou na stranu nájemce. Zprostředkovatel musí obdržet na účet částku v plné výši na smlouvě uvedené. Všechny termíny plateb obsažené ve smlouvě jsou pro nájemce závazné dnem objednání pronájmu.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Jestliže se nájemce z jakéhokoliv důvodu vzdá nájmu, potom může, po předchozím souhlasu pronajimatele, převést svá práva a povinnosti na další osobu.

Pokud tak neučiní, náklady na stornování budou účtovány následovně. Při stornování do 35 dní před zahájením pronájmu bude zadrženo 50% ceny pronájmu, při stornování v průběhu doby kratší nežli 35 dní před začátkem pronájmu bude zadrženo 100% ceny pronájmu. Pokud se pronajimateli ještě podaří obsadit uvolněnou loď, může nájemci vrátit již uhrazenou částku po odečtení vzniklých nákladů a případných slev, které musel poskytnout náhradnímu nájemci. Rozhodnutí je plně v kompetenci pronajimatele.

Nájemce se může vyhnout stornování také změnou termínu. Toto rozhodnutí je vždy na pronajimateli lodi dle jeho aktuálních možností. V kladném případě platí, že pronájem se může přeložit jen v rámci shodného pronajimatele. Cena se upraví dle aktuálního ceníku, za dražší termín nájemce doplatí vždy. Za levnější termín se nájemci může úměrně snížit doplatek /rozhodnutí je na pronajímateli/ a to pouze při změně termínu sjednané do data doplatku. Při změně termínu sjednané od data doplatku se cena nemění. Poplatek za změnu termínu: v rámci jednoho roku 5% z ceny, meziročně 10% z ceny.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Nájemce nebo kapitán lodi musí být držitelem “řidičského průkazu” pro jachtu předepsaného a mít znalosti a zkušenosti nezbytné pro řízení jachty. Nájemce se zavazuje vzít na palubu pouze tolik osob, kolik je pro jachtu dle smlouvy přípustné. Zavazuje se, že ji bude používat pouze ke sportovní plavbě v rámci platných plavebních a celních zákonů, s vyloučením jakýchkoliv obchodů, výdělečného rybolovu, pronájmu, dopravy, soutěží a podobných činností.

Pro výjimky je třeba získat předem písemný souhlas pronajimatele.

Loď je určena ke sportovní plavbě na volném moři, vplouvání do výsostných vod jiných států než je výchozí stát, je povoleno pouze s písemným souhlasem pronajimatele. Při porušení tohoto předpisu se nájemce sám zodpovídá námořním a celním úřadům, trestním a všem dalším právním institucím, zejména také v případě zabavení předmětu pronájmu a to ve všech případech, i při neúmyslném zavinění. Nájemce ručí pronajimateli za veškeré škody a výlohy vzniklé porušením výše uvedených předpisů a pravidel.

Nájemce se nechá táhnout jinými loděmi pouze v případě naléhavé potřeby, pouze však vlastním tažným lanem, aby náklady na záchranu zůstaly v nejnižší možné výši.

Při oznámení nebezpečných povětrnostních podmínek ( v každém případě při větru od (5 Bft licence “C”) a (7Bft licence “B” “A”) nesmí nájemce opustit bezpečný přístav, příp. musí najít nejblíže položený přístav nebo nějakou vhodnou zátoku ke kotvení. Na otevřeném moři se nesmí kotvit resp. musí být zajištěno, že loď může být při hrozícím nebezpečí neprodleně přemístěna.

Běžné škody vzniklé v důsledku opotřebení do 50 EUR může nájemce opravit na základě vlastního rozhodnutí. Tyto výlohy mu budou uhrazeny proti předložení účtu. Při všech opravách nad 50 EUR musí nájemce požádat pronajimatele o radu a o souhlas. Nájemce může kdykoliv zavolat zástupce pronajimatele ve výchozím přístavu. Drobné škody, které nebrání lodi v další plavbě, musí nájemce telefonicky nahlásit vedoucímu servisního místa.

V případě těžké havárie (srážka, trhlina, požár), vloupání a škodách nad 500 EUR musí nájemce nechat vyhotovit protokol úředním znalcem a ihned pronajimatele, nebo osobu jím pověřenou, informovat a vyžádat si jeho pokyny. Vloupání na jachtu nebo odcizení nějakého zařízení musí nájemce ohlásit policii. Pokud nájemce tyto formality předepsané pojišťovnou nesplní, může nést veškeré výlohy způsobené havárií nebo vloupáním. Výše uvedené platí i pro zabavení lodi.

Nepoužívání jachty v důsledku nepředvídaných škodních událostí, během doby užívání, nezakládá nárok na úplné nebo částečné vrácení poplatku za užívání.

Nájemce před začátkem plavby doručí zprostředkovateli kopii kapitánského průkazu a cestovního pasu kapitána, čitelně vyplněný seznam posádky, pro přípravu plavebního povolení. Pronajimatel ani zprostředkovatel nenesou odpovědnost, pokud tyto podklady nedojdou včas a nájemce tak kvůli chybějícím informacím buď nemůže vyplout, nebo vyplouvá se zpožděním.

Pronajímateli ani zprostředkovateli nevyplývá ze smlouvy odpovědnost pro případ války, atomových havárií , stávek, povstání, terorismu, sabotáží či přírodních katastrof.

PŘEDÁNÍ LODI

Loď bude nájemci předána podle předávacího protokolu v bezvadném čistém stavu, schopném plavby po moři. Za přesnost elektronických přístrojů a za informace obsažené v námořních mapách a příručkách se neručí. Pokud však nájemce shledá při převzetí lodi některé elektronické zařízení jako nefunkční, musí ihned požadovat jeho opravu či výměnu a nebude-li toto možné, sepíše se zástupcem pronajimatele, který mu loď předává, zápis o závadě, který podepíší obě strany. Zprostředkovatel zastupuje plně zájmy nájemce, ale nezodpovídá za jednání pronajimatele.

Pokud nájemce nebude mít zápis o závadě, škodě či o jiném důvodu reklamace, nemůže zprostředkovatel učinit žádné kroky o vyrovnání. Jestliže z důvodů poruchy během předchozí plavby nebo jakékoliv jiné překážky nemůže dát pronajimatel předmětnou jachtu k dispozici nejpozději do 24 hodin po sjednaném termínu, má právo a povinnost předat nájemci podobnou loď se stejným počtem kajut, nebo mu vrátit cenu za pronájem. Pronajimatel ani zprostředkovatel neručí za další škody které z toho nájemci vzejdou.

VRÁCENÍ LODI

Nájemce musí loď a její vybavení vrátit pronajimateli v dobrém a funkčním stavu. Nájemce se musí vrátit do výchozího přístavu ve stanoveném termínu a zástupci pronajímatele ohlásit svou přítomnost. Nájemce ručí za všechny náklady a škody vzniklé v důsledku opožděného předání jachty, pokud k němu došlo jeho zaviněním vlivem meteorologických podmínek, které se mohou dle zkušeností v oblasti vyskytovat a je s nimi nutné počítat při plánování plavby, a nevylučují vznesení nároku na náhradu škody.

KAUCE

Při převzetí lodi skládá nájemce pronajimateli vratnou kauci. Výše kauce je uvedena ve smlouvě. Kauce je ve výši spoluúčasti na pojistce. Nájemce pak ručí za způsobené škody do výše své kauce až na dále uvedené případy.

* Při zabavení lodi ze strany státních institucí, z důvodů, které jsou stanoveny zákony té, které země v jejíchž výsostných vodách se předmětná loď nachází.

Například drogy na palubě, pašování /zboží, zbraní, uprchlíků/, nedodržení zákonů a předpisů při opuštění výsostných vod a nelegalizovaná plavba či pohyb v cizích výsostných vodách, nedovolený rybolov, vplouvání do vojenských či chráněných oblastí apod.

* Při opožděném zpětném předání lodi, kdy je nutné odškodnit následující nájemce. Pokud míra zpoždění překročí výši kauce, může pronajimatel požadovat po nájemci náhradu nad rámec kauce. Vychází se z platných ceníků pronajimatele.

* Zjistí-li se, že došlo k poškození nebo ztrátě lodi nebo zařízení, musí nájemce zaplatit opravu nebo náhradu. V případech, které jsou kryty pojištěním, se kauce vrací po odečtení stanovené spoluúčasti a všech vedlejších výloh vzniklých v důsledku škody (telefon, cestovní a přepravní náklady, atd.), které nebyly pojišťovnou zaplaceny.

POJIŠTĚNÍ LODI

Pronajimatel /majitel lodi/ se zavazuje uzavřít následující pojištění: a) povinné ručení za škody, b) celé kasko se spoluúčastí pro případ škody.

Osobní věci ani posádka nejsou pojištěny. Pojišťovna, pronajimatel nebo zprostředkovatel neručí za úrazy a škody, které nájemce nebo jeho posádka utrpí na lodi. Nájemce a jeho posádka jsou povinni uzavřít před cestou osobní pojištění pro cestu do zahraničí s připojištěním pro námořní jachting.

REKLAMACE

Veškeré reklamace musí být při vrácení jachty servisnímu místu oznámeny písemně, jednu kopii potvrzenou vedoucím servisního místa musí nájemce zaslat zprostředkovateli.

Za poslední den pro uplatnění reklamace u pronajimatele se považuje den, kdy nájemce loď vrací pronajimateli. Kopii reklamce předává nájemce k vyřízení zprostředkovateli a to nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení pronájmu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zprostředkovatel sjednává obchody výlučně cizím jménem a na cizí účet. U smluv zprostředkovaných zprostředkovatelskou agenturou ručí pouze za průběh platebního styku a korespondenci mezi pronajimatelem /tj. majitelem lodi/ a nájemcem a to s pečlivostí řádného obchodníka. Nároky ze zprostředkovaných smluv vznikají pouze mezi pronajimatelem a nájemcem.

Zprostředkovatel neručí za konání nájemce ani pronajimatele.

Pokud se nějaké ustanovení těchto podmínek stane neplatným, bude toto neplatné ustanovení nahrazeno. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Změny podmínek vyžadují písemnou formu.

SeaWolf
Diving & Yachting school Prague

www.charter-lodi.cz
www.seawolf.cz
www.kapitanskezkousky.cz
www.vudce-maleho-plavidla.cz
tel:00420 603543518
tel:00420 736541633